Lompat ke konten

Sumber pembiayaan negara dalam Islam

  • oleh
pembiayaan negara dalam islam


Dalam Islam terdapat suatu konsep yang terwujud dalam bentuk lembaga yang tak
terpisahkan untuk mengatur penerimaan dan pegeluaran negara yang dikenal dengan Baitul Mal. Gagasan konsep Baitul Mal yang ideal perlu disusun dengan merujuk kepada ketentuanketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun dalam hal pengelolaannya.


Berbeda dengan APBN dalam sistem sekuler, Baitul Mal justru lebih dahulu mengandalkanpengelolaan sumber daya alam yang tidak membebani masyarakat.
Salah satu sumber penerimaan Negara yang utama adalah zakat. Namun, dalam
pengalokasiannya dana zakat hanya terbatas digunakan untuk delapan asnaf seperti yang ditentukan oleh firman Allah dalam surah At-Taubat:60. Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran Negara dapat dipenuhi dari sumber-sumber

penerimaan negara dari non-zakat. Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat.
Sumber pembiayaan non-zakat diantaranya adalah:

  • kharaj
  • jizyah
  • fay
  • khums
  • ghanimah
  • Harta negara dari BUMN
  • dll.